Anasayfa Edirne

PostHeaderIcon Edirne

PostHeaderIcon

Darl Hadis Camii nceleri Hadis-i ?erif okutulmak iin medrese olarak yap?lm?? olup; sonradan camiye evrilmi?tir. Sultan II. Murat taraf?ndan Kale ii semtinde kendi ad?n? ta??yan cadde ile do?an soka??n kesi?ti?i yerde yapt?r?lm??t?r. Bir rivayete gre Sultan II. Murat Peygamber Efendimiz (s.a.v.)i ryas?nda grm? ve Darl Hadisin yap?lmas?n? emretmi?tir.

Sultan II. Murat ertesi sabah Darl Hadis in in?a emrini vermi? ve in?aat Mart 1435te kullan?ma a?lm??t?r. Sultan II. Murat gnlerce burada Hadis-i ?erif dersleri alm??, Fatih Sultan Mehmet de ocukluk ve genlik y?llar?nda burada Hadis-i ?erif e?itimi ald??? rivayet edilmektedir.

 

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon SEL?M?YE CAM??

Mimar Sinan'?n 80 ya??nda yapt??? ve "ustal?k eserim" dedi?i an?tsal yap? Osmanl?-Trk sanat?n?n ve dnya Mimarl?k tarihinin ba? yap?tlar?ndand?r. Yap?n?n mlkiyeti Sultan Selim Vakf?ndad?r. Edirne-Merkez Yeni Mahallededir. Edirne'nin ve Osmanl? ?mparatorlu?u'nun simgesi olan cami, kentin merkezinde, eskiden Sar?bay?r ve Kavak Meydan? denilen yerdedir. Burada daha nce Y?ld?r?m Bayezid'in bir saray yapt?rd??? bilinmektedir. 1569-1575'te Sultan II.Selim'in emriyle yapt?r?lm??t?r.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon

?erefeli Camii Burmal? Camii olarak da bilinir, yap?m?na 1437 y?l?nda ba?lanm?? ve 1447de yap?m? tamamlanm??t?r. Camiyi yapt?ran Sultan II. Muradd?r. Caminin mimar? Mimar Muslihiddin (Felli Mimar) d?r ayr?ca yan?nda ?ahabettin usta yard?mc? olarak al??m??t?r. ?erefeli Camii, II. Murad dneminin en nemli yap?s?, gemi?in ve gelece?in d?m noktas?d?r. Osmanl? Camii mimarisinin normal geli?me imkanlar?n? a??p bir sanat eseri olarak kar??m?za ?kmaktad?r.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon ESK? CAM??

Eski Camii; Emir Sleyman zaman?nda 1403 senesinde yap?m?na ba?lanm?? olup, Musa elebi dneminde devam etmi? ve en nihayetinde elebi Sultan Mehmet dneminde 1414 senesinde tamamlanm??t?r. Eski Camii i mekan olarak 2116 metrekare olup, drt ayak zerine dokuz kubbelidir. Mihrap ve Minberi ok ince i?lenmi? mermerlerdendir.Mihrab?n iinde ufak bir hcre vard?r. Camii ierisinde kad?nlar mahfelini 1612de Filibeli Ramazan A?a yapt?rm??t?r. Caminin as?l minaresi solda olup, merdiveni kap? aral???ndan ba?lay?p ?kan ve tek ?erefeli oland?r. ?ki ?erefeli olan minare ise sonradan ilave edilmi? ve binadan ayr?d?r. Eski Caminin mimar? Konyal? Hac? Alaaddin, Kalfas? ?brahimo?lu merdir.

Devamını oku...

 

PostHeaderIcon M?MAR S?NAN K?MD?R?

Mimar Sinan veya Koca Mimar Sinan A?a (d. 15 Nisan 1490, Kayseri - . 9 Nisan 1588, ?stanbul), Osmanl? mimar?. Mimar Sinan, Kayserinin A??rnas kynde do?mu?tur. 17 nisan 1588 y?l?nda da lm?tr. 1511 de Yavuz Sultan Selim zaman?nda dev?irme olarak ?stanbula gelmi?tir.

Devamını oku...

 
Daha Fazla İçerik...
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sayfa 1 - 2
Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı