Anasayfa VAKIF SENED?

PostHeaderIcon VAKIF SENED?

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI SENED?

MADDE : 1- VAKFIN ADI: Edirne Mimar Sinan Vakf?
MADDE:2-VAKFIN MERKEZ?: Edirnedir. Vak?f, gayesinin tahakkuku iin mtevelli heyeti karar? ile lzumu kadar ?ube aabilir. Tesisler kurabilir. ?ubelerin gayesi, vakf?n gayesidir. ?dare tarz?, mtevelli heyetince tayin ve tespit edilir. ?ube hi amayabilir de. ?htiyaridir.

ADRES? : Sabuni Mah. Tekke Bay?r? Sk. Defterdar Camii yan?, No: 12, Edirne
MADDE:3-VAKFIN ?AHS?YET?: Vak?f 903 say?l? kanunda bahis konusu edilen Trkiye Cumhuriyeti Vak?flar Genel Mdrl?nn tefti? ve denetimi alt?nda muhtar ve tzel ki?ili?i olan bir kurumdur.
VAKFIN GAYES?:
MADDE:4- Vakf?n gayesi, memleket ilmine, irfan ve kltrne hizmettir. Bu maksad?n tahakkuku iin:
A-) Yrrlkteki kanunlara uygun olarak dini ve milli olan btn fikri, ilmi, itimai, iktisadi, ahlaki hizmetleri resen veya aharlayrtr.
B-) Gayeye uygun olarak;
a-)Yurt, okul, kurs, konferans salonu, ktphane, ibadethane, dershane, tedavi kurumlar?, huzur, dinlenme ve a?evleriile, sosyal hizmet mesken ve siteleri iin binalar in?a eder. Kiralar, sat?n al?r, korur, yrtr ve ya?at?r.
b-)Her derecedeki, dini ve milli e?itim ve ?retim kurum ve kurulu?lar?ndaki ?rencilerin, ?renimlerine yard?mc? olmak maksad?yla, ihtiyalar?n? kar??lar, kar??l?kl? veya kar??l?ks?z yurt ii ve yurt d??? tahsil, ihtisas ve doktora, bur ve krediler verir.
c-)Mevzuat dahilinde zel ilk ve orta dereceli, k?z ve erkek okullar? olgunla?t?rma, maharet kazand?rma kurslar?, btn?retim kurumlar? iin yeti?tirme ve haz?rlama yurt ve kurslar aar. Organize eder, yrtr.
d-)Bilgi ve grgsnden fayda umulan veya vakf?n gayesi ve ?artlar?na gre al??t?r?lmas?, faydalan?lmas? d?nlenkimselere al??ma imkan? verir yard?mlar yapar. Yeti?me, ykselme ve ara?t?rmalar?na maddi ve manevi destek olur.
e-)Her trl yay?n, da??t?m hizmetlerinde bulunur, gazete, mecmua, ilmi ve kltrel eserler ne?reder, sat?n al?r, satar,bunlarla ilgili messeseler kurar, ya?at?r.
f-)Memleket iin ve d???, ilmi fenni, sosyal kltrel alanlardaki geli?meleri takip eder, bu safhalarda ara?t?rmalar yapt?r?r,toplum hizmetine sunar. Konferans, seminer, panel, tart??ma, a?k oturum, tiyatro oyunlar? tertip eder, ir?aad ekipleriorganize eder, bu tr faaliyetlere i?tirak eder. Kar??l?kl? al?? veri?lerde bulunur.
g-)Genlerin bedenen ve ruhen geli?melerini temin iin, sportif faaliyetler, msabaka ve seyahatler dzenler, bunlarla ilgilitesis ve kamplar haz?rlar ve yrtr.
h-)lm, do?um, evlenme, hastal?k ve her trl felakete u?rama hallerinde, muhtalara yard?m eder.
?-)Zekat ve fitreleri kabul ederek, ayr? bir hesapta toplar, ilgili sand?klar kurar, uygun bir tarzda harcamalar?n? yapar.
C-)Muhta yerlere, yol, su, kpr vesaire in?a eder.
D-)Ayn? istikamette faaliyet gsteren kurulu?lara (dernek, vak?f, messese vs.) her e?it destek ve yard?mda bulunabilir.
E-)Vakf?n mevcutlar?n? nemaland?rmak ve milli gelire katk?da bulunmak gayesiyle, zirai, s?nai, iktisadi i?letmeler kurar ve sosyal dayan??may? sa?lamak zere, bu konularda, organizasyonlarda bulunur, te?vik eder ve destekler.
VAKFIN MAL VARLI?I:
MADDE:5-Vakf?n varl???, bu senedin sonunda isimleri yaz?l? kurucular? tahsis edilen 2.500.000 TL. ile ileride vakfa yap?lacak ayni venakdi ba???larla sair gelirlerden ibarettir. Vak?f gayelerinin veya bunlardan birinin veya birka?n?n gereklemesi iin, vak?fvarl???na ilave edilmek veya sarf edilmek zere, yurt iinden ve yurt d???ndan do?rudan veya vesayet yoluyla hakikivehkmi?ah?slarveya veliler taraf?ndan yap?lan, vakf?n gayesine ayk?r? olmayan ba???lar?, ?artl? veya ?arts?z olarak kabul eder.Menkulve gayri menkullerle her trl, mal k?ymet ve haklar? iktisap eder.
VAKIF GAYELER?N?N SARF ?EKL?:
MADDE:6-Vakf?n gelirlerinin idare ve muhafaza masraflar?yla her e?it zaruri ve kanuni masraflar sonra en az % 80nini vakf?n gayesiile ilgili faaliyetler iin harcar.
VAKFIN ORGANLARI:
MADDE:7- Vakf?n organlar? ?unlard?r:
a-) Kurucu heyet
b-) Mtevelli heyet
c-) Murakabe heyeti
MADDE:8-Kurucular heyeti, vakf?n kurulmas?nda maddi ve manevi katk?da bulunan i? bu vak?f senedinin alt?nda imzas? bulunanki?ilerden te?ekkl eder. Bu heyet 2/3 ekseriyet karar? ile vakfa mal ba???layan veya vakf?n gayesine hizmeti d?nlen kimseleri kurucu heyet yeli?ine kabul edebilir.
KURUCULAR HEYET?N?N GREV VE YETK?LER?:
MADDE:9- Kurucu heyetinin grev ve yetkileri ?unlard?r:
a-) Murakabe heyetini seer.
b-)Y?lda bir defa Ocak ay?n?n ilk yar?s?nda, mtevelli heyetince ola?an olarak toplan?r. Fevkalade durumlarda, bu toplant?ancak bir y?l tehir edilebilir.
c-) Genel kurul 1/3 ekseriyetin talebiyle veya gerekti?inde mtevelli heyetin daveti zerine ola?anst toplant? yapabilir Toplant? mtevelli heyetinin veya toplant?y? isteyen 1/3 yenin yaz?l?-imzal? daveti ile yap?l?r.
d-) Mzakerelerde her y?ll?k ola?an ve ola?anst toplant?lar iin bir ba?kan ve bir ba?kan vekili ve iki katip seer.
e-) Mtevelli heyetin raporlar?n? kabul ve mzakere eder.
f-) Vakf?n btesini kabul ve tasdik eder.
g-) Mddeti biten mtevelli heyet yelerini seer.
h-) Lzumu halinde vak?f senedinin yorumlanmas?n? yapar.
?-) Kurucular heyeti mutad ve fevkalade toplant?lar?n? ye isim say?s?n?n yar?s?ndan bir fazlas? ile yapar. Kararlar? toplant?yai?tirak eden yelerin yar?dan bir fazlas? ile al?r. Mzakere zab?tlar?, divan heyetince imzalanarak, saklanmak zere mtevelli heyete teslim edilir.
i-) Mtevelli heyete tavsiyelerde bulunur.
MTEVELL? HEYET?:
MADDE:10-Mtevelli heyeti 7 ki?iden te?ekkl eder. Mtevelli heyetinin te?ekkl tarz? a?a??daki gibidir. bu 7 ki?inin ad ve soyadlar?senedin sonunda tadat edilmi?tir. Mtevelli heyet aras?ndan, ekseriyet karar? ile, iki y?ll???na gizli veya a?k oyla seilir. Bu heyet ilk toplant?s?nda kendi aralar?nda gizli veya a?k oyla bir ba?kan, bir ba?kan yard?mc?s?, bir sekreter, bir muhasip vebirde veznedar olarak seim yapar. Mtevelli heyetin bu be? ki?i d???ndakileri heyette ye olarak kal?rlar. Mtevelli heyeten azayda bir defa, vakf?n idare merkezinde veya ekseriyetin iste?i ile ba?ka bir yerde aza tam say?s?n?n mutlak ekseriyeti ile toplan?r ve mevcudun oklu?u ile karar al?r. Kararlar karar defterine geirilir. Ayni toplant?da bulunanlarcaimza edilir. Kurucu heyetin o?unluk talebi ve 2/3 ekseriyet karar? ile mtevelli heyeti seimleri zaman? dolmadan da yenilenebilir.

MTEVELL? HEYET?N VAZ?FE VE SELAH?YETLER?:
MADDE:11- Mtevelli heyetinin vazife ve selahiyetleri ?unlard?r:
a-) Vak?f gayesinin tahakkuku iin, gerekli her trl kararlar almak ve faaliyetlerde bulunmak.
b-)Vak?f btesine haz?rlamak ve kurucular heyetine sunmak. Kurucular heyetinin tetkikinden ?km?? bte dahilindeharcamalar yapmak, ilgililerine harcama yetkisi vermek.
c-)Her takvim y?l? sonunda haz?rlayaca?? hesap raporunu, iki y?ll?k normal sre sonunda haz?rlayaca?? faaliyet raporunu, kurucular heyetine tevdi etmek.
d-) Muhasebe, karar ve demirba? defterine tutmak.
e-)Lzumunda vak?f ihtisas komitelerini kurmak, al??malar?n? dzenlemek ve kontrol etmek.
f-)Vakfa ba?l? kurulu?lar oldu?u takdirde, bu kurulu?lar?n tzklerini haz?rlayarak, kurucular heyetine sunmak.
g-)Vak?f varl???n? en iyi ?ekilde muhafaza ve o?alt?lmas? iin gerekli btn tedbirleri almak, yap?lacak ba??? ve tahsisleri vakf?n ad?na almak, menkul ve gayri menkul mal sat?n almak, kiralamak, lzumunda ipotek etmek, de?i?tirmek, vak?f iindaha elveri?li bir gayri menkul meydana getirmek zere veya meydana getirmekte olan gayri menkule katmak zere satmak.
h-)Vak?fta cretli al??acak personelin tayinlerini yapmak, grev yetki ve sorumluluklar?n? belirlemek, bu personele verilecekcreti belirlemek, lzum grlen hallerde, vak?fla ili?kisini kesmek.
MTEVELL? HEYET AZALARININ VAZ?FE VE SELAH?YETLER?:
MADDE:12-
a-)Mtevelli heyet ba?kan?, vakf? temsil eder, vak?f ad?na dava aar, a?lan davalarda vakf? temsil, tayin eder, idareheyetinin toplant?lar?nda ba?larken ba?kanl?k eder.
b-)Mtevelli heyet ba?kan yard?mc?s?, ba?kan bulunmad??? zamanlarda, ba?kan?n vazife selahiyetini kullan?r.
c-)Genel sekreter, vakf?n yaz??malar?n? idare eder, mtevelli heyeti, toplant? gnlerini haz?rlar. Mtevelli heyete al?nankararlar? karar defterine i?ler ve di?er her trl muameleleri dzenler.
d-)Genel Muhasip, bte uygulamas?n? ve muhasebe i?lerini yrtr.
e-)Veznedar, gelir toplanmas?, harcamalar?n yap?lmas?, k?ymetli evrak?n muhafazas? ile me?gul olur.
MADDE:13-Vakfa ait, imza yetkisi, mtevelli heyet ba?kan?na aittir. Ancak ba?kan?n da imzalayaca?? mtevelli heyet karar?yla imza selahiyeti mtevelli heyetinden birine verilebilir.
MURAKABE HEYET? :
MADDE:14-Vak?f kurucu heyetinden, iki y?l sre ile 3 ki?i, gizli veya a?k oyla seilir. Vakf?n her trl denetimini yapar. Heyet olarak raporlar? haz?rlar. Denetimlerini 6 ayda bir yapar. Raporlar? kurucular heyetine sunar.
H?ZMET KAR?ILIKLARI :
MADDE:15-Kurucular?n, mtevelli heyetin ve murakabe heyetinin hizmetleri fahridir. Ancak bunlar?n vakfa ait i?ler iin yapacaklar?seyahat ve benzeri masraflar, vak?f taraf?ndan denir. Komite ve komisyonlarda al??anlar ile vak?f personeli ve di?er al??anlara mtevelli heyetince tespit edilecek esaslara gre cret verilir.
VAKIF KURUCULARI VE ?EREF YELER? :
MADDE:16-Vakf?n kurucular? ve ?eref yeleri, vakfa her neviden yard?mda bulunanlard?r. Bu vas?f, kurucular kurulunun kat?lanlar?n2/3 o?unlu?u ile alacaklar? kararlarla kazan?l?r. Bunlara ?eref kart?, ?ilti veya sandalyesi verilebilir.
VAKFIN FESH? VE TASF?YES? :
MADDE:17-Vakf?n feshine, vakf?n gayelerinin tahakkukuna fiilen imkan kalmamas? halinde, kurucular heyetinin 1/3nn getirmesizerine yap?lacak olan genel kongrede 2/3 o?unlu?u te?kil edecek azan?n, ekseriyetinin karar? ile gidilebilir. Tasfiye ?eklide ayn? ?ekilde karara ba?lan?r. ?cab?nda tasfiye heyeti kurulabilir. Feshin tarihinden vakfa ait btn menkul ve gayrimenkuller, btn haklar ve alacaklar, hangi hukuki veya hkmi ?ahsa veya ?ah?slara k?smen, veya klliyen veya btnhukukineticeleriyle devredilece?i de, kurucular heyetince kararla?t?r?l?r.
VAKFIN KURUCULARININ HALEFLER? :
MADDE:18-Vakf?n tescil ve te?kilini takip eden 6 ay sarf?nda her kurucu heyet yesi, vefat? halinde kaim olmak zere 3 namzedinismini kapal? bir zarfa koyarak, mtevelli heyetinin ba?kan?na verir. Kurucular heyeti, lzum grd?nde, namzetleride?i?tirme hakk?na sahiptir. Kurucular heyeti yesinin lmn takip eden ilk toplant?s?nda bu namzetlerden birini toplant?ya i?tirak edenlerin 2/3 ekseriyeti ile kurucular heyeti yeli?ini seer. Bu nispet temin edilmedi?i takdirdekurucular heyeti d??ar?dan salt o?unlukla tespit edece?i ayr? 3 namzetten birini, yine 2/3 ekseriyet karar? ile kurucularheyetiyeli?ini seer. Bu nispet bu seferde de tespit edilemezse, ayr?lan yenin yeri bo? kal?r.

VAKFIN KURUCULARI :
MADDE:19- Vakf?n kurucular?n?n ad?, soyad? ve adresleri ?yledir.

1-Ahmet ERDO?ANZab?ta Memuru: Sar?capa?a Mah. Mahmut Cami Sk. No:2
2-Abdullah TEK?NMteahhit: Kevse Balaban Mah. ?zzetbey Sk. 3/12
3-Bayram SARO?LUTccar: Medrese Alibey Mah. Cami Sk. Kitap? Apt. 5
4- Ferhat YAZ?retmen: Sar?capa?a Mah. Keresteciler Bay?r? No:21
5-Hasan GM??retmen: Babatimurta? mah. Sal? Tekke Yeniyol Sk. 2
6-?smail BALIKIifti: Sar?capa?a Mah. So?uke?me Sk. Mollalar Apt. 4
7-Kadir ?R??Tccar: Ni?anc?pa?a Mah. Zincirlikuyu Sk. No:26/2
8-Mustafa HAT?PLERMuhasebeci: Saralar Cad. zel ?dare ??han? No:309
9-Niyazi DA??retmen: Gzelcebaba cad. Kmrc Yoku?u No:4
10-Yusuf ?ENOL?retmen: Karanfilo?lu Cad. Hamamorta Sk. No:17
11-Mustafa EKER?retmen: Babatimurta? Mah. Sal? Tekke sk. No:41/1
12-ZeynelDE??RMENDEREL?Serbest: Kevse Balaban Mah. ?zzetbey Sk. No:4/7

GE?C? MADDELER :
MADDE:1-Vakf?n te?ekkl ve tescil formalitelerini mteakip ilk 2 y?ll?k devre ierisinde faaliyette bulunmak zere, a?a??da ad?soyadlar? yaz?l? heyet, vakf?n mte?ebbis mtevelli heyetidir.

1-Ba?kanHasan GM?
2-Ba?kan Yard?mc?s?Bayram SARO?LU
3-Genel SekreterMustafa EKER
4-Genel MuhasipAhmet ERDO?AN
5-Veznedar?smail BALIKI
6-yeAbdullah TEK?N
7-yeYusuf ?ENOL

MADDE:2-Mte?ebbis mtevelli heyet vakf?n kurulu?unu takip eden ilk iki y?l zarf?nda, vak?f senedinde, esas mtevelliheyetetan?nan yetkilerle hareket eder. Bu mddet iinde, vakf?n kurucular heyetini toplant?ya a??r?r. Kurucular heyeti,bu vak?f senedindeki esaslara gre seimleri yapar.

Duyurular

ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI
2018 YILI 1. DÖNEM SOHBETÇ? L?STES?

Devamını oku...
 

Edirne Mimar Sinan Vakf? Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl??? Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi program zeti iin t?klay?n?z...

Uluslaras? ?renciler Akademisi ba?vuru formu iin t?klay?n?z...

YTB-ED?RNE M?MAR S?NAN VAKFI 2016

ULUSLARARASI ?RENC?LER AKADEM?S?

Yurtd??? Trkler ve Akraba Topluluklar Ba?kanl???n?n deste?i ile Edirne Mimar Sinan Vakf?n?n bu sene 3. cs dzenledi?i Edirne Uluslararas? ?renciler Akademisi Edirnede yksek?renim gren Uluslararas? ?rencilerin akademik, sosyal ve kltrel donan?mlar?n?n glendirilmesini, ilgi ve al??ma alanlar?na ili?kin yeni olanaklar?n sunulmas?n? hedefleyen bir e?itim program?d?r.

Devamını oku...
 

Copyright © 2009 Mimar Sinan Vakfı